Skip to main content

language

loading · loading ·
Vietnamese 10 sentence patterns
1 min
vietnamese language
I eat Tôi ăn I can’t eat Tôi không thể ăn I want to eat Tôi muốn ăn I will eat Tôi sẽ ăn I ate Tôi đã ăn This is an apple Đây là một quả táo Is this an apple? Đây có phải quả táo không This is not an apple Đây không phải là một quả táo