Skip to main content
  1. Posts/

Vietnamese 10 sentence patterns

1 min
vietnamese language
Author
Shawn L
Builds stuff minimally

I eat Tôi ăn

I can’t eat Tôi không thể ăn

I want to eat Tôi muốn ăn

I will eat Tôi sẽ ăn

I ate Tôi đã ăn

This is an apple Đây là một quả táo

Is this an apple? Đây có phải quả táo không

This is not an apple Đây không phải là một quả táo

Apple is delicious Qua tao ngon

Apples are delicious Nhieu / Nhung qua tao ngon

Apples are not delicious Nhung qua tao phai ngon

Travel phrase:
#

Eat ăn

Go đi

See nhìn thấy

Buy mua

The apple is red. It is John’s apple. I give John the apple. We give him the apple. He gives it to John. She gives it to him.

Tôi có thể tập với anh không?

Filler phrases
#

Funny phrases
#

Slowly The the lai

Don’t worry Deng ko lao lang

http://mylanguages.org/vietnamese_phrases.php